Joulutervehdyksiä

Patriarkka Bartolomeoksen joulutervehdys

Rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa,

“Kristus syntyy, kiittäkää! Kristus taivaasta vastaan ottakaa!”

Jumala on ilmestynyt maan päälle ja näemme täydellisessä ihmisessä ihmisyyden käsittämättömän arvon. Tunnemme erityisesti nyt langenneen ihmisyyden tilan toistaessamme psalmirunoilijan sanoja: “Kaikki ovat luopuneet – kelvottomia kaikki tyynni! Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei yhtäkään.” (Ps. 14:3, Room. 3:12-13)

Ennen Jumalan ihmiseksi tulemista ihmiskunta ei lankeemusta seuranneen heikkouden ja turmeltuneisuuden vuoksi voinut käsittää ihmisyyden todellista arvoa. Ennen Kristuksen aikaa vain pyhittyneet ihmiset pystyivät ymmärtämään mitä tarkoittaa psalmirunoilijan kysymys: “Mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat” (Ps. 8:5) ja vastauksen “Sinä alensit hänet hetkeksi alemmaksi enkeleitä, sinä seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella” (Ps. 8:6).

Kristus jumalihmisenä toi ihmispersoonan korkeimman merkityksen. Siitä lähtien olemme julistaneet ihmisyyden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta valtioille, hallituksille ja yhteiskunnille.

Hämmästyneinä todistamme yhä uudelleen Betlehemin näytelmää, joka on itse asiassa draama, sillä jättäessämme huomioimatta luolassa syntyneen Pojan, emme kunnioita luomakuntaa Jumalan kuvana.

Ortodoksisen kirkon teologia opettaa, että ihmisen persoona ja ruumis ansaitsevat arvokkaimman kunnioituksen, koska ne yhdistyivät yhdessä Jumalan kanssa ihmiseksi tulleessa Kristuksessa. Siksi olemme kaikki velvoitettuja kiirehtimään pyrkimyksiämme ihmisyyden kunnioittamiseksi kaikkialla.

Ekumeeninen patriarkaatti seuraa suuren surun ja katumuksen vallassa jatkuvasti voimistuvaa väkivallan ja julmuuden aaltoa eri puolilla maailmaa, mutta erityisesti Lähi-idän alueella, jossa on kristillisyyden alkukoti. Julistamme lakkaamatta pyhästä ortodoksisuuden keskuksesta veljillemme, jotka johtavat ortodoksisia paikalliskirkkoja, muille kristillisille kirkoille ja muiden uskontojen johtajille, valtioiden päämiehille ja kaikille ihmisille huolimatta heidän tilanteestaan, että olemme Jumalan luotuja, ja ettei ilman persoonien välistä rakkautta voi olla aitoa hengellisyyttä. Ideologisella, sosiaalisella tai uskonnollisella ilmauksella, jolla halveksutaan Jumalan luomaa ihmisyyttä tai sallitaan tappaminen, ei ole mitään tekemistä rakkauden Jumalan kanssa.

Rakkaat veljet ja sisaret, kun katsomme maailmassa vallitsevaa tilannetta, tuomitsemme ne tapahtumat, jotka saavat alkunsa vihasta toisia uskontoja ja ihmisryhmiä kohtaan, ja joita peläten todistamme sosiaalisen median kautta. Vastaukseksi tarjoamme ainoaa nykypäivän väkivaltaan tehoavaa vastalääkettä, äärimmäistä köyhyttä Jumalassa, joka toimii kuin rakkaus ja yllättää tämän maailman viisaat miehet. Tämä on Jumalan, ortodoksisen kirkon ja kristinuskon voima, joka voittaa ja ylittää rakkaudella kaiken väkivallan ja pahan.

Tämä on arviomme maailmasta tänä jouluna. Rukoilemme, että jokainen voi kokea ihmisyyden kunnioituksesta ja kohtaamisesta kumpuavaa iloa. Anomme kaiken väkivallan lakkaamista ja ylittämistä rakkaudella, jonka tuo suuren neuvon enkeli, rauhan ruhtinas ja pelastajamme Jeesus Kristus.

Olkoon vastasyntyneenä ihmiseksi tulleen Herran rajaton armo, siunaus, kunnia ja rauha kaikkien teidän kanssa.

 

Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhlana vuonna 2014

Palava esirukoilijanne Jumalan edessä

Konstantinopolin Bartolomeos


Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leon joulutervehdys

Kanssamme on Jumala

”Kristus syntyy, kiittäkää! Kristus taivaasta vastaan ottakaa!” 

Näillä sanoilla alkaa keskiajalla kirjoitettu ortodoksinen joulun juhlakanoni. Nuo sanat ovat samanlainen kehotus, jonka paimenet lausuivat ensimmäisenä jouluyönä toisilleen: "Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti" (Luuk 2:15).

Ensimmäistä jouluyötä Betlehemissä ja meille pian koittavaa vuoden 2014 joulua yhdistää Jeesus-lapsen äidin Marian ilon ohella myös Herodes ja hänen julmuutensa viattomat uhrit. Myös meille esitetään tänä jouluna kysymys: Miten valitsemme valon ja pimeyden väliltä?

Joulun ikiaikainen sanoma on siinä, että sodan ja väkivallan keskelläkin maailmaa hallitsee Jumalan varjeluksen käsi. Se ojentautuu jokaista ihmistä kohti ja apostoli Paavalin sanoin puhuttelee meitä: ”Te kaikki olette valon ja päivän lapsia. Me emme kuulu yölle emmekä pimeydelle. Emme siis saa nukkua niin kuin muut, vaan meidän on valvottava ja pysyttävä raittiina” (1. Tess. 5:5–6).

Myös niille, jotka joutuvat kohtaamaan tämän joulun väkivallan keskellä, esitetään kysymys valon ja pimeyden töistä. Kenen käskyjä kuunnella? Ketä totella?   

Joulun juhlakanonissa lauletaan ”Rauhan Jumalasta, laupeuden Isästä”. Hän on viime kädessä ainoa laillinen hallitsijamme ja ainoa maailman tuomari. Vain Hän on se, jolle laulamme: ”Sinun käskysi ovat ikuisesti voimassa” (Ps. 119:96).


Rauhan Jumalan nimessä teitä tervehtien ja jouluanne siunaten,

Leo

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa

 

Gud är med oss

”Kristus föds, lovprisa! Ta emot Kristus från himmelen!”

Med dessa ord börjar den ortodoxa julkanon, som skrevs på medeltiden. Dessa ord är samma slags  uppmaning som herdarna uttalade till varandra på julnatten: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta” (Luk. 2:15).

Den första julnatten i Betlehem och julen 2014 förenas, förutom av Jesu moder Marias glädje, också av Herodes och de oskyldiga offren för hans grymhet. Också vi ställs denna jul inför frågan: Hur väljer vi mellan ljuset och mörkret?

Julens tidlösa budskap ligger i det att till och med mitt ibland krig och våld styr Guds försyns hand över jorden. Den är utsträckt till varje människa och talar till oss som aposteln Paulus säger: ”Ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Därför får vi heller inte sova som de andra utan måste hålla oss vakna och nyktra” ( 1 Thess. 5:5-6).

Också de som måste möta denna jul omgivna av våld ställs inför frågan om ljusets och mörkrets gärningar. Vems befallningar ska jag höra? Vem ska jag lyda?

I julens kanon sjunger vi om om ”Fridens Gud, barmhärtighetens Fader”. Ytterst är det Han som är vår enda lagliga härskare och världens enda domare. Det är bara till Honom, som vi sjunger: ”Jag har sett att allting har ett slut, men dina bud är utan gränser.” (Ps 119:96)


Hälsande er i Fridens Guds namn och välsignande er jul,

Leo

Ärkebiskop av Karelen och hela Finland


Helsingin metropoliitta Ambrosiuksen joulutervehdys

Minä olen maailman valo

Nämä sanat, joilla Jeesus Kristus kuvasi omaa olemustaan ja tehtäväänsä Johanneksen evankeliumin mukaan, kertovat ytimekkäästi joulun merkityksen. Vuoden pimeimpänä aikana täällä pohjoisessa ymmärrämme nuo sanat harvinaisen syvällisesti.

Kristus, ”todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan”. Hänessä Jumala jouluna tuli ihmiseksi. Kristuksen mysteerin rajaton täyteys ja yltäkylläisyys ylittävät kaikki inhimilliset pyrkimykset kuvata tai määritellä Hänen merkitystään koko maailmalle. Hän itse on kaikkien ihmisten ja kansojen odotuksen sekä kaipauksen täyttymys, todellisuuden syvin kiintopiste.

Me kristityt kohtaamme Hänet ytimekkäimmin seurakunnan keskellä. Joulun jumalanpalvelukset välittävät meille joulun Herran hyvyyden, armeliaisuuden ja rakkauden. Kristus itse on joulun lahjoista suurin. Tuokoon Kristus valoa ja siunausta meille.


Metropoliitta Ambrosius

 

Jag är världens ljus

Dessa ord, som Jesus enligt Johannes evangelium använde för att beskriva sitt väsen och sitt uppdrag, berättar kärnfullt vad julen betyder. Under årets mörkaste tid här i norden förstår vi särskilt djupt vad orden betyder.

Kristus, ”Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen”. I Honom blev Gud på julen till människa. Kristi mysteriums gränslösa fullhet och överdåd överskrider alla människans försök att beskriva eller definiera Hans betydelse för hela världen. Det är Han själv som är uppfyllelsen av alla människors och alla folks väntan och längtan, verklighetens djupaste fäste.

Vi kristna möter Honom mest kraftfyllt i församlingen. Julens gudstjänster förmedlar till oss julens Herres godhet, nåd och kärlek. Kristus själv är den största julgåvan. Må Kristus bringa oss ljus och välsignelse.


Metropolit Ambrosius

 

Joensuun piispa Arsenin joulutervehdys

Kristuksen syntymäjuhlan eräässä veisussa sanotaan: ”Tietäjät tähden mukana vaeltavat…”. Evankeliumissa kerrotaan kuinka tähti nousi taivaalle ja opasti itämailta tulleet viisaat miehet vastasyntyneen Vapahtajan seimen äärelle. (Matt. 2:9) Meitä tämän ajan ihmisiä ei ohjaa tähti, mutta meille on monia muunlaisia opastajia. Saamme opetusta ja opastusta kotona ja koulussa sekä ammatillisissa opinnoissa, mutta myös työpaikoilla. Nämä hyvät opastukset tukevat meidän ajallisia tarpeitamme ja tietojamme. Sen lisäksi tarvitsemme kuitenkin vielä hengellistä opastusta. Tarvitsemme itämaan tietäjien tavoin opastusta Kristuksen seimen äärelle.

Meille joulun tähti ja Kristuksen luo opastaja on pyhä kirkko. Sen huomassa saamme kuulla hengellistä opetusta ja ohjausta. Voimme vahvistaa itseämme lukemalla Pyhää ”karttakirjaa” Raamattua ja paneutua sen opettaviin sanoihin. Usein arkielämä vaikeuksineen ja haasteineen erkaannuttaa meitä kuitenkin oikealta tieltä ja yhteydestä Jumalaan. Tämän yhteyden voimme aina palauttaa rukouksella.

Rukous on hengellistä elämää ohjaava toiminto ja voima. Se on työtä, josta meidät kristityt tulisi tunnistaa. Usein rukouksen mielletään käsittävän vain Jumalalle osoitettuja pyyntöjä, mutta sen tulee sisältää myös kiitosta ja Jumalan ylistämistä. Ajattelemme helposti, että kiitosta olisi osoitettava ainoastaan myönteisistä asioista ja tapahtumista. Meidän on kuitenkin kiitettävä myös vaikeuksista ja koettelemuksista, sillä vain niiden voittamisella ja kestämisellä voimme kasvaa hengellisesti.

Keskeisimpänä kiitoksemme aiheena on Kristuksen syntymä ja pelastustyö. Jouluyönä syntynyt Vapahtaja kukisti kuolemalla kuoleman ja antoi ihmiselle mahdollisuuden ylösnousemukseen ja iankaikkiseen elämään. Pelastuksen saavuttaminen vaatii meiltä kuitenkin omaa tahtoa ja halua, joulutähden vapaaehtoista seuraamista, sillä Jumala antoi ihmiselle mahdollisuuden tehdä vapaan tahdon valintoja. Siihen luolassa syntynyt ja seimessä maannut Vapahtaja ja rukous antavat meille voimaa ja apua.


Siunattua Kristuksen syntymäjuhlaa toivottaen,

Joensuun piispa Arseni


Lähde: ort.fi